ข่าวภาพ/กิจกรรม
หน้าที่: 1
4-5 ก.พ. 60 อบรมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางเคมีและจุลินทรีย์

ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2560
โพสโดย: ศูนย์วิทยาศาสตร์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบสารปนเปื้อนและเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม”

ข่าววันที่: 22 ก.พ. 2560
โพสโดย: ศูนย์วิทยาศาสตร์