ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบสารปนเปื้อนและเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม”

วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2560  

เมื่อวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การตรวจสอบสารปนเปื้อนและเชื้อจุลินทรีย์ในภาชนะสัมผัสอาหาร อาหาร และเครื่องดื่ม” ให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยมีคุณจีราภรณ์ สังข์ผุด หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ซึ่งโครงการอบรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจำนวน 120 คน ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์

 

      
  
คำสำคัญ: อบรม
เข้าอ่านทั้งหมด: 1969