ประวัติความเป็นมา

          สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ  ได้มีโครงการก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ในสถาบันราชภัฏด้วยงบประมาณแผ่นดิน  ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2541  ภายใต้ชื่อ “โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในวิทยาลัยครู”  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน  การฝึกอบรมครู  การวิจัย  และการบริการสังคมทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ดังนั้น ตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ 7  (พ.ศ. 2535-2539) กรมการฝึกหัดครู จึงจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์13 ศูนย์ในวิทยาลัยครูได้แก่ วิทยาลัยครูเชียงราย  วิทยาลัยครูเพชรบูรณ์ วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ วิทยาลัยครูกำแพงเพชร วิทยาลัยครูอุดรธานี  วิทยาลัยครูอุบลราชธานี วิทยาลัยครูมหาสารคาม วิทยาลัยครูบุรีรัมย์ วิทยาลัยครูรำไพพรรณี  วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช และวิทยาลัยครูยะลา

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ มีสถานะเป็นหน่วยงานเอกเทศภายในวิทยาลัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์วิทยา ศาสตร์ในวิทยาลัยครู และยังคงสถานะดังกล่าว เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานะภาพของวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏในปีพ.ศ. 2538 และในปีการศึกษา 2547  เมื่อสถาบันราชภัฏได้สถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดให้เป็นหน่วยงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา จน กระทั่งเดือนตุลาคม 2552  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ได้ประกาศให้ศูนย์วิทยาศาสตร์  เป็นหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีพันธกิจหลักในการบริการการจัดการเรียนการสอน  สนับสนุนงานวิจัย และบริการวิชาการ