ปรัชญา

มุ่งงานบริการ  สร้างสรรค์ผลงานวิทยาศาสตร์  สร้างคุณภาพบัณฑิต  และเพิ่มคุณภาพชีวิตกับท้องถิ่น