วิสัยทัศน์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นหน่วยงานที่เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การบริการวิชาการ  และการวิจัย