พันธกิจ

1. บริการการจัดการเรียนการสอน

2. บริการวิชาการ

3. สนับสนุนงานวิจัย